Procurement

invitation notice

Home / News / invitation notice

  • Views : 103 Type : ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาผลิตสื่อวิดีโอสรุปผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๔ Size : 0 MB Date : 13 Sep 2022
  • Views : 135 Type : ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตสื่อวิดีโอเรื่องเล่าประสบการณ์และมุมมองต่อการพัฒนากลไกคุณภาพที่มุ่งสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน Size : 0 MB Date : 09 Sep 2022
  • Views : 221 Type : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 Size : 0 MB Date : 05 Sep 2022
  • Views : 749 Type : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 Size : 0 MB Date : 21 Jul 2022