ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA

กระดานสนทนา Q&A

ข้อมูลหมวดห้องสนทนา

;