หัวข้อหลักสูตร


แบบฟอร์มและรายละเอียดการจัด In-house Training ของสรพ.

  6070 ครั้งขั้นตอนการขอรับการจัดอบรม In-house Training ของสถาบัน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอการจัดอบรม In-house Training ได้ตามด้านล่าง

2. ส่งแบบฟอร์มคำขอการจัดอบรม In-house Training มาที่
คุณวารุณี พันธ์ุแพง waruneep@ha.or.th โทร.02 832 9466
จากนั้นสรพ.จะแจ้งยืนยันการได้รับแบบฟอร์มคำขอทาง e-mail และทางโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในวันทำการถัดไป

3. สรพ. จะดำเนินการพิจารณาคำขอจัดอบรม และจะแจ้งผลการพิจารณา ทางโทรศัพท์ภายใน 15 วันทำการ และทาง e-mail ภายใน 15 วัน

4. หาก สรพ. ตอบรับการจัดอบรม ทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำ “จดหมายขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร

In-house Training” ส่งมาที่สรพ. ทางไปรษณีย์ หรือ SCAN ส่งอีเมล์ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการจัดอบรม

5. สรพ. จะจัดสรรวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และตรงกับที่รพ.ส่งแจ้งความประสงค์เข้ามา และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดอบรมได้ สรพ.จะแจ้งกลับเป็นกรณีไป

6. สรพ. จะขอพิจารณาการจัดอบรม In-house Training เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการตามกระบวนการข้างต้นเท่านั้น กรณีหน่วยงานติดต่อวิทยากรเอง สรพ. ขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการต่อ 

7. กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม รพ.ต้องประสานโดยตรงกับทางวิทยากร 

 


รายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดอบรม


1. อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ที่เรียกเก็บจากสถานพยาบาล
      กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัตรา 11,200 บาท/ท่าน/วัน
      กรณีวิทยากรทั่วไป/ผู้เยี่ยมสำรวจ อัตรา 8,400 บาท/ท่าน/วัน

2. จำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม (วิทยากร 1 ท่าน ต่อผู้เข้าอบรม 30 คน) หรือ จำนวนวิทยากรขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากวิทยากร เนื่องจากอาจมีการบรรยายกระบวนการงานคุณภาพเฉพาะด้าน

3. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ของวิทยากร ทางรพ.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยประสานรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับทางผู้ประสานงานของทาง สรพ.

 


รายละเอียดการชำระเงิน อบรม In-house Training


1. สถานพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติการจัดอบรม Inhouse Training จากทางสรพ. (จดหมายตอบรับการเป็นวิทยากร In-house Training) จะได้รับ “ใบแจ้งรายการจ่ายเงิน”

2. นำ “ใบแจ้งรายการจ่ายเงิน” ไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา (สามารถชำระเงินหลังจบกิจกรรมภายใน 7 วัน)

3. หากชำระเงินอัตราค่าตอบแทนวิทยากรแล้ว รบกวน SCAN ใบชำระเงิน(ระบุในใบว่า ค่าตอบแทนวิทยากร In-house Training) ส่งมาที่ Email : pranee@ha.or.th และ Email : waruneep@ha.or.th เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สรพ. จัดทำการออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้กับทางสถานพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ทางไปรษณีย์


แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :


;