ชื่อ : นาย กฤตภาส นธกิจไพศาล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9502
อีเมล์ : kritapas@ha.or.th

ชื่อ : นาย ทรนง พิลาลัย

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9474
อีเมล์ : torranong@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. วัชรี พันธุ์โภคา

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานอาวุโส
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9423
อีเมล์ : vacharee@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. สุพรรณี สุวรรณศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการฝึกอบรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9461
อีเมล์ : suphannee@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. สมจินตนา ยอสินธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9462
อีเมล์ : somjintana@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. วาสนา มากจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝึกอบรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9465
อีเมล์ : vassana@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. วารุณี พันธุ์แพง

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝึกอบรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9466
อีเมล์ : warunee.pun@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. อาทิตย์ตินันท์ อินทร์วรรณ

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดการตวามรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9463
อีเมล์ : arthittinan@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. ศิญาภัสร์ รัตนประยงค์วุฒิ

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน ฝ่ายจัดการความรู้
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9440
อีเมล์ : maree@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. อนุรักษ์ กัณหารี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9413
อีเมล์ : anurak@ha.or.th

ทั้งหมด: 64 รายการ