ชื่อ : น.ส. ปราณี บุทฤทธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9420
อีเมล์ : pranee@ha.or.th

ชื่อ : นส. ศิริณา กาญจนศิริรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9430
อีเมล์ : sirina@ha.or.th

ชื่อ : นาง อรวรรณ มาณี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9418
อีเมล์ : orawan@ha.or.th

ชื่อ : นาง รัตนาภรณ์ พรหมจำปา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9415
อีเมล์ : rattanapron@ha.or.th

ชื่อ : นส. นัจจพร สมจิตร

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงินการบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9421
อีเมล์ : nutchaporn@ha.or.th

ชื่อ : นาง กฤษณา จุ้ยเตย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 932 9419
อีเมล์ : kritsana@ha.or.th

ชื่อ : นาง พรรษา ฉัตรทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9412
อีเมล์ : pansa@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. ณัฎฐาพร โตทอง

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9518
อีเมล์ : natthaporn@ha.or.th

ชื่อ : นาย ชัยวัฒน์ สุวิชานกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9427
อีเมล์ : chaiwat@ha.or.th

ชื่อ : น.ส.จิดาภา เรืองยุบล

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9439
อีเมล์ : jidapa@ha.or.th

ทั้งหมด: 64 รายการ