ชื่อ : นาง รัฐวรรณ กูลวงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9475
อีเมล์ : rattawan@ha.or.th

ชื่อ : นาย อภิชัย มาลีหอม

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9494
อีเมล์ : apichai@ha.or.th

ชื่อ : น.ส. จรรยพร โพธิดะนุช

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
เบอร์โทรศัพท์ : 02 832 9425
อีเมล์ : janyaporn@ha.or.th

ชื่อ : นาย พชรกร ดวงดอก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pacharakorn@ha.or.th

ทั้งหมด: 64 รายการ