ติดต่อสถาบัน

หน้าหลัก / ติดต่อสถาบัน

เนตรนภา ปานมน

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์
: 02 027 8842 ต่อ 9433
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

รุ่งนภา บุษบง

ตำแหน่ง
: นักวิชาการโครงการ
โทรศัพท์
: 02 027 8841
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

แพรวา จันทร์ทองอยู่

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์
: 02 027 8844 ต่อ 9432
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

สุหัชชา รักษ์สังข์

ตำแหน่ง
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์
: กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

กฤตพงศ์ มาสอาด

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
: กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารองค์กร
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

มนูญ ปานอุทัย

ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทรศัพท์
: กลุ่มภารกิจอำนวยการ
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ปัญจพร หงษ์บุญมี

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงานเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
: กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

เมธาวี จันทร์มล

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงานโครงการ
โทรศัพท์
: กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

ธัญญมาศ สังข์นาค

ตำแหน่ง
: นักวิชาการโครงการ
โทรศัพท์
: กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -

สุวรรณี เหมือนแก้ว

ตำแหน่ง
: ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
: กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
อีเมล์
เอกสารแนบ
: -