ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ QC

คุณสมบัติ

หน้าหลัก / กลไกความร่วมมือคุณภาพ / คุณสมบัติ

คุณสมบัติ


     เพื่อให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้โดยครอบคลุมการคัดเลือก ประเมินและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ คณะกรรมการบริหาร HACC จึงได้ทบทวนและกำหนดแนวทางในการคัดเลือก แต่งตั้ง ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ  

 1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีภาพลักษณ์ที่ดี

คุณสมบัติเฉพาะ


 1. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. เป็นพี่เลี้ยงคุณภาพในเครือข่ายพื้นที่ หรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพในรพ.หรือจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี


ความสามารถเชิงสมรรถนะ

 1. ด้านความรู้
  • มีความรู้ในแนวคิดคุณภาพและมาตรฐาน HA เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์แนวคิดและมาตรฐานในงานประจำได้
  • มีความรู้ในเครื่องมือคุณภาพ ได้แก่ เครื่องมือการทำงานเป็นทีม การระดมสมอง เครื่องมือการจัดระบบความคิด และเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น
  • มีความรู้ในนโยบายสาธารณสุข
 2. ด้านทักษะ กำหนดไว้ ดังนี้
  • มีทักษะในการเข้าเยี่ยมให้คำแนะนำแก่สถานพยาบาล
  • การกระตุ้นการเรียนรู้ การเป็น facilitator ที่ดี
  • การสื่อสารที่เข้าใจง่าย
  • การเป็นโค้ชที่ดี
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • การศึกษาและเรียนรู้ในทุกสถานการณ์
 3. ด้านความสามารถ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์โอกาสพัฒนาของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน
  • สร้างการเรียนรู้ การเป็น facilitator ที่ดี
  • การทำงานเป็นทีม
  • การสรุปบทเรียนและการเขียนรายงานการเยี่ยมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับสถานพยาบาลและเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน