หลักสูตร Public Training

On-site Training

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / On-site Training

On-site Training

    การจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสรพ.ใช้กระบวนการฝึกอบรมแก่บุคลากรสุขภาพให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้วยการจัดหลักสูตรเน้นรูปแบบ Participatory Learning : PL เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยใช้แนวทางการสอนที่อิงแนวคิดการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ (Adult learning) ในปีงบประมาณ 2565 มีจัดอบรมที่โรงแรมดังนี้ 

- HA403  Quality Change Agent 
(29-30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565)

- HA401 การเยี่ยมสำรวจภายใน และการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(
20-22 กรกฎาคม 2565)

- HA801 การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข 
(
21-22 กรกฎาคม 2565)

- HA501 การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)
(3-5 สิงหาคม 2565)

- HA305 การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ
(
3-5 สิงหาคม 2565)

- HA601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
(
24-26 สิงหาคม 2565)

- HA901 Patient Safety Training Course
(24-26 สิงหาคม 2565)    ทุกหลักสูตรที่มีการจัด
    อบรมที่โรงแรม หากมีสถานการณ์โรคระบาด หรืออื่นใด สถาบันพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom