ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ QC

แนวทางการคัดเลือกพัฒนา

หน้าหลัก / กลไกความร่วมมือคุณภาพ / แนวทางการคัดเลือกพัฒนา

การสรรหาหรือคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนา

เป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ


  1. คัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้านบริหารคุณภาพ และด้านวิชาชีพ/หรือด้านบริหาร เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
  2. คัดเลือกจากผู้ที่สั่งสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ หรือบริหารคุณภาพจากการเป็นพี่เลี้ยงทีมพัฒนาคุณภาพของจังหวัดเครือข่าย HACC, QLN, การเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ, วิทยากรภายในโรงพยาบาล หรือการเป็นวิทยากรของ สรพ. 


เอกสารแนบ
  1. QC.pdf
    View