กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

02/05/2561:08:47:06

เอกสารแนบ :


ระเบียบการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองและการเพิกถอนการรับรอง พ.ศ. 2556

02/05/2561:15:46:14

เอกสารแนบ :


ประกาศแนวทางประหยัดผลังงาน พ.ศ. 2556

02/05/2561:08:42:40

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556

21/02/2559:05:29:15

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินรับรอง พ.ศ. 2556

02/05/2561:08:37:03

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

15/01/2561:14:29:15

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

28/03/2561:09:04:07

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองคุณภาพ พ.ศ. 2558

02/05/2561:08:19:11

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบัน ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560

28/03/2561:16:04:20

เอกสารแนบ :


ประกาศสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลที่มีสถานะการเงินระดับ 7 พ.ศ. 2560

02/05/2561:08:19:48

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 12 รายการ

กระดานสนทนา Q&A

ข้อมูลหมวดห้องสนทนา

;