กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง การบริหารพัสดุของสถาบัน กรณี ยืมและคืนพัสดุ พ.ศ. 2563

20/05/2563:14:18:15

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562

16/10/2562:15:30:31

เอกสารแนบ :


พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

16/10/2562:15:32:54

เอกสารแนบ :


ประกาศสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลที่มีสถานะการเงินระดับ 7 พ.ศ. 2560

02/05/2561:08:19:48

เอกสารแนบ :


ประกาศคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการเยี่ยมให้คำปรึกษา การเยี่ยมสำรวจและค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

02/05/2561:08:20:14

เอกสารแนบ :


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล

28/05/2562:01:52:38

เอกสารแนบ :


ประกาศ คณะกรรมการบริหารสถาบัน เรื่อง นโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส 2559

12/05/2562:01:45:05

เอกสารแนบ :


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28/05/2562:01:53:15

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองคุณภาพ พ.ศ. 2558

02/05/2561:08:19:11

เอกสารแนบ :


ประกาศ อัตราค่าเยี่ยมสำรวจ ค่าตอบแทนวิทยากรฯ พ.ศ. 2561

12/05/2562:01:44:59

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 16 รายการ

;