คณะกรรมการ


คณะกรรมการ


ประกาศราชกิจจานุเบกษา_ แต่งตั้งประธาณและคณะกรรมการสถาบัน

02/10/2563:07:02:35

เอกสารแนบ :


1. นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการ

25/05/2563:08:15:01

เอกสารแนบ :


2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

25/05/2563:08:14:37

เอกสารแนบ :


3. เลขาธิการ สปสช. กรรมการโดยตำแหน่ง

25/05/2563:08:14:20

เอกสารแนบ :


4. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25/05/2563:08:14:02

เอกสารแนบ :


5. รศ.ประคิณ สุจฉายา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25/05/2563:08:13:43

เอกสารแนบ :


6. ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25/05/2563:08:13:27

เอกสารแนบ :


7. รศ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25/05/2563:08:13:07

เอกสารแนบ :


8. นส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25/05/2563:08:12:51

เอกสารแนบ :


9. ดร.ศศดิศ ชูชนม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

25/05/2563:08:12:32

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 10 รายการ

;