มาตรฐาน


มาตรฐาน


ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562

17/10/2562:13:19:55

เอกสารแนบ :


HA Standard 4th Edition

18/09/2562:01:43:26

เอกสารแนบ :


ตารางแสดงเนื้อหาส่วนที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม ในหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 _พิมพ์ ครั้งที่สอง (ปรับปรุง มกราคม 2562)

15/08/2562:10:49:42

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 3 รายการ

;