ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 6 ตำแหน่ง


หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.  การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.  อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี    

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี                                       

5. มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

6. มีประสบการณ์ในทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

7. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน  NEW

 นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์, แพทย์, พยาบาล, เภสัช, ด้านการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office และ Lotus Note ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการจัดทำสื่อ หรือ นวัตกรรมได้เป็นอย่างดี                        

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้และประสบการณ์ในการนำแนวคิด TQM / CQI

7. มีประสบการณ์ในการประเมินองค์กร หรือ ระบบคุณภาพ

8. ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือ การพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

รายละเอียดตำแหน่งงาน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์    

 

 นักวิชาการระบบคุณภาพ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และการบริหารโรงพยาบาล

2. อายุ 28 ปี ขึ้นไป

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

5. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ หรือการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

รายละเอียดตำแหน่งาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์  

 นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารโรงพยาบาล

2. อายุ 28 ปี ขึ้นไป

3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการหรือถอดบทเรียน อย่างน้อย 1-2 ปี

5. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กร หรือระบบคุณภาพที่หลากหลาย

6. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

7. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ดี และมี Innovation ในการทำงานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ดี

รายละเอียดตำแหน่งาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์  หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านการบริหารหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี       

3. มีประสบการณ์ในทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือประสบการณ์การด้านการบริหารคุณภาพไม่น้อยกว่า 10 ปี

4. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดคุณภาพหรือกระบวนการคุณภาพในระดับที่สามารถชี้นำการทำงาน และการพัฒนาระบบงานได้

5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562  

 

รายละเอียดตำแหน่งาน  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสัมภาษณ์    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์  NEWผู้ประสานงาน งานประสานความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.  การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

4.  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5.  ถ้ามีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ  ทดสอบและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์   NEW

 

 

 

 

 

 

 ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ " ใบสมัคร " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

ใบสมัครห้ามแก้ไขหรือดัดแปลง พร้อมแนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล E-mail : chaiwat@ha.or.th  โทร 02 832 9427

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งหมด: 7 รายการ

กระดานสนทนา Q&A

ข้อมูลหมวดห้องสนทนา

;