ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

suphannee.s 07/02/2560

  | 
  4068 ครั้ง

สรพ. ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร "HA 101 ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล" วันที่ 17 – 19 พ.ค. 2560    HA 101: ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล


             โลจิสติกส์ในโรงพยาบาล เป็นการผสมผสานแนวความคิดระหว่าง ความรู้ด้านวิศวกรรม โลจิสติกส์ การแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการ คน สิ่งของ และข้อมูล ของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาที่สูญเปล่าในการทำงานประจำของบุคลากรภายในโรงพยาบาล จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรฝึกอบรม "HA 101 หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล" ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้เรียนรู้ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นเครื่องมือคุณภาพในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำให้การทำงานประจำของบุคลากร ง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวคิดการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในบริบทโรงพยาบาลและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้   
2.    เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนด้านโลจิสติกส์ (Logistics & Supply Chain Efficiency) ประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในโรงพยาบาล 
3.    เพื่อจุดประกายแนวคิด “Logistics Champion” ทีมบุคลากรดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล

เนื้อหาการอบรม
       เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และการประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์ที่นิยมใช้อุตสาหกรรมมาใช้ในโรงพยาบาลต่อยอดสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการกระบวนการไหล ปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอก ระบบแถวคอย  การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการคลังและวัสดุคงคลัง การขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ที่ทันสมัยในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าอบรม     100 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    บุคลากรในโรงพยาบาลที่สนใจทั่วไป
ระยะเวลาการอบรม     3 วัน วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560
ค่าลงทะเบียน         4500 บาท/ คน (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)


วิทยากร
1.    รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.    คุณโสภณ เมืองชู ที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3.    ผศ.ตวงยศ สุภีกิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4.    ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
5.    รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6.    ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
7.    พญ.ปฐมา กิตติสุวรรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
8.    ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง ศูนย์บริการงานระบบขนส่งกลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ทาง www.haregister.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารุณี โทร 02-832-9466  

(ร่าง) กำหนดการอบรม คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 


;