ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 23/02/2560

  | 
  1594 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติระบบริหารองค์กร (Cop Organization) ครั้งที่ 1/2560 ในโครงการ Engagement for Patient safetyนพ.อนุวัฒน์   ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมกับ พญ.ปิยวรรณ   ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบัน เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติระบบบริหารองค์กร (Cop Organization) ครั้งที่ 1/2560  ในโครงการ Engagement for Patient safety   ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม

การประชุมในครั้งนี้ สถาบันได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือ NIDA สร้างกลไกในการพัฒนาองค์กร ผ่านการใช้เครื่องมือโปรแกรม 9 cell  มีโรงพยาบาลนำร่องที่สนใจเข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 144 แห่ง เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตราฐาน  HA แล้ว  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้โรงพยาบาลเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประโยชน์และโอกาสการพัฒนาจากการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์กร (9 cell) และวางแผนเดินหน้าพัฒนาองค์กรจากผลการใช้เครื่องมือ 9 cells  โดยทีมวิทยากรจากนิด้า ซึ่งมี รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร เป็นหัวหน้าคณะวิทยากรและมีผู้แทนของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  โรงพยาบาลแม่จัน และโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ จากการนำข้อมูลเครื่องมือ 9 cells ไปใช้ ทบทวนตนเองและออกแบบระบบการบริหารจัดการองค์กร


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;