ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/02/2562

  | 
  491 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ สช.และสวรส. จัดการประชุมสัมมนาและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” และ “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามกรอบการประเมินใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562”  โดยนางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วย ซึ่งได้แก่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้รับรู้ไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งหลังจากการประชุมแล้วทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วย

 โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ได้ประกาศว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ให้เกิดระบบสุขภาพของประเทศที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา  ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา สรพ. ได้ยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาโดยตลอด  และจะยังคงยึดแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนงานต่อไป ได้แก่

  1. มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
  2. มีกลไกและข้อปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
  4. ไม่กระทำการและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
  5. ยึดมั่นในจรรยาบรรณขององค์กร
  6. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และการให้ความเป็นธรรม
  7.  เปิดเผยข่าวสารข้อมูลตามมาตรฐานที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  8. พัฒนาพนักงานด้านความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและค่านิยมการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

        นอกจากนั้น สรพ. ยังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและภาคีเครือข่ายสู่ยุคประเทศไทย 4.0  โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล 10 หลักการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนองหลักภาระรับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะนำแนวปฏิบัติในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 8 ประการ และหลักธรรมาภิบาล 10  หลักการ ดังกล่าวข้างต้นมาปรับประยุกต์ในการปฏิบัติงานของ สรพ. ตลอดจนการทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  สรพ. ได้เสริมสร้างค่านิยมองค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบและเครื่องมือในการทำงาน อย่างที่เรียกว่าค่านิยม  P D L A  ประกอบด้วย 8 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1     Professionalism        งานละเมียดแบบมืออาชีพ

ประการที่ 2     Self-Development    ยืนหยัดพัฒนาตน

ประการที่ 3     Discipline & Integrity สร้างกรอบวินัยและคุณธรรม

ประการที่ 4    Responsibility           เน้นย้ำความรับผิดชอบ

ประการที่ 5     Leadership               พัฒนาสภาวะผู้นำ

            ประการที่ 6     Teamwork               การทำงานเป็นทีม

ประการที่ 7     Altruism                  มุ่งสร้างผลเพื่อผู้อื่น

ประการที่ 8     Respect                   หยิบยื่นการให้เกียรติ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;