ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 28/02/2562

  | 
  1175 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 22 แห่งเมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 22  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลร้องกวาง         จังหวัดแพร่

                        โรงพยาบาลอุทัย              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                        โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด         จังหวัดนนทบุรี

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 19 แห่ง  ดังนี้

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง             จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลขุนตาล           จังหวัดเชียงราย

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี        จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลราชสาส์น       จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลแปลงยาว        จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลแหลมงอบ       จังหวัดตราด

โรงพยาบาลจัตุรัส             จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลพุทไธสง          จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลกระสัง            จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลชานุมาน         จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร   จังหวัดชุมพร

                        โรงพยาบาลเขาชัยสน        จังหวัดพัทลุง

                        โรงพยาบาลเกาะสมุย        จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

                        โรงพยาบาลชัยภูมิ             จังหวัดชัยภูมิ

                        โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  จังหวัดเชียงราย


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;