ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 25/02/2562

  | 
  836 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 19 แห่งเมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 19  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลป่าโมก           จังหวัดอ่างทอง

                        โรงพยาบาลฟากท่า           จังหวัดอุตรดิตถ์

                        โรงพยาบาลกาบัง             จังหวัดยะลา

            โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก  จังหวัดเลย

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 14 แห่ง  ดังนี้

            โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลบุรีรัมย์           จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบางปะกอก 3  จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลบ้านม่วง         จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลปากคาด         จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาลนาโพธิ์            จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบึงบูรพ์           จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลแวงน้อย          จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลเวียงแก่น         จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลบ้านไผ่           จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลบ้านแพรก       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลโคกโพธิ์          จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก         จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี            กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;