ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 21/03/2562

  | 
  492 ครั้ง

สรพ.เผยรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 จำนวน 98 แห่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  ในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 มีสถานพยาบาลที่เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 98  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า จำนวน 2 ราย ได้แก่

                    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                        โรงพยาบาล ชลบุรี

สถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า จำนวน 3 ราย ได้แก่                                                โรงพยาบาล กรุงเทพสำนักงานใหญ่

                        โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

                        โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

            สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งแรก จำนวน 54 ราย ได้แก่

                    โรงพยาบาล กรงปินัง

                        โรงพยาบาล กรุงไทย

                        โรงพยาบาล กองบิน 7

                        โรงพยาบาล กาบัง

                        โรงพยาบาล แก้งสนามนาง

                        โรงพยาบาล เขวาสินรินทร์

                        โรงพยาบาล โขงเจียม

                        โรงพยาบาล ค่ายเขตอุดมศักดิ์

                        โรงพยาบาล ค่ายศรีสองรัก

                        โรงพยาบาล ค่ายเสนาณรงค์

                        โรงพยาบาล ค่ายอดิศร

                        โรงพยาบาล เคียนซา

                        โรงพยาบาล ชนแดน

                        โรงพยาบาล เชียงม่วน

                        โรงพยาบาล ซำสูง

                        โรงพยาบาล ดอกคำใต้

                        โรงพยาบาล ดีบุก

                        โรงพยาบาล ตรังรวมแพทย์

                        โรงพยาบาล ทุ่งศรีอุดม

                        โรงพยาบาล นาดี

                        โรงพยาบาล นาบอน

โรงพยาบาล บ่อเกลือ

                        โรงพยาบาล บางบาล

                        โรงพยาบาล บางสะพาน

                        โรงพยาบาล บ้านเหลื่อม

                        โรงพยาบาล บ้านแหลม

                        โรงพยาบาล บุณฑริก

                        โรงพยาบาล ป่าโมก

                        โรงพยาบาล ผาขาว

                        โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

                        โรงพยาบาล พิชัย

                        โรงพยาบาล โพธิ์ไทร

                        โรงพยาบาล ฟากท่า

โรงพยาบาล แม่ใจ

โรงพยาบาล แม่แตง

โรงพยาบาล ร้องกวาง

โรงพยาบาล ลอง

โรงพยาบาล ลานสัก

โรงพยาบาล ลำทะเมนชัย

โรงพยาบาล วิภารามปากเกร็ด

โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ

โรงพยาบาล เวียงเชียงรุ้ง

โรงพยาบาล เวียงแหง

โรงพยาบาล ศรีระยอง

โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี

โรงพยาบาล สะเมิง

โรงพยาบาล สิโรรส

โรงพยาบาล หนองหิน

โรงพยาบาล หันคา

โรงพยาบาล อมก๋อย

โรงพยาบาล อุทัย

โรงพยาบาล อุบลรักษ์ ธนบุรี

 

 

สถานพยาบาล ที่ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 25 ราย ได้แก่

          โรงพยาบาล กงไกรลาศ

            โรงพยาบาล กะพ้อ

โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โรงพยาบาล แก่งคอย

โรงพยาบาล ครบุรี

โรงพยาบาล จักราช

โรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม

โรงพยาบาล ด่านขุนทด

โรงพยาบาล บรบือ

โรงพยาบาล บ้านธิ

โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาล พระปกเกล้า

โรงพยาบาล พิจิตร

โรงพยาบาล แม่สาย

โรงพยาบาล ยะลา

โรงพยาบาล ราษฎร์ยินดี

โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

โรงพยาบาล สูงเนิน

โรงพยาบาล หนองจิก

โรงพยาบาล หนองวัวซอ

โรงพยาบาล หัวเฉียว (มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง)

โรงพยาบาล หาดใหญ่

โรงพยาบาล อานันทมหิดล

โรงพยาบาล อุทัยธานี

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 5 ราย ได้แก่

          เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณ

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอละงู

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอวานรนิวาส

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอศรีสัชนาลัย

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอเอราวัณ

 

 

            สถานพยาบาลและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน  5ราย ได้แก่

                    โรงพยาบาล ตราด

                        โรงพยาบาล ท่าเรือ

                        โรงพยาบาล บ้านม่วง

                        โรงพยาบาล พังโคน

                        โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

            ศูนย์บริการสาธารณสุข  ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน  4 ราย ได้แก่

                        ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

                        ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ

                        ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค

                        ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;