ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 10/04/2562

  | 
  304 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการนายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ  ซึ่งกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น หลักสี่ กรุงเทพ  

โดยการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการในครั้ง จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของกระบวนการรับรองคุณภาพ”  และนายโกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการสรพ. บรรยายเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นอกจากนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สรพ. เข้าร่วมบรรยายหลากหลายท่านด้วย


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;