ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/09/2562

  | 
  389 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับกสพท.และสบพช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Patient Safety Training for the Trainer Program Integration for Quality Improvement”แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Patient Safety Training for the Trainer Program Integration for Quality Improvement”  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)  จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้สอนเห็นความสำคัญของ Patient and Personnel Safety Concept  และสร้างความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ Patient Safety ผ่าน Learning Modules ของ WHO Patient Safety Curriculum Guide รวมทั้งการนำเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้   เรื่อง Patient Safety ไปบูรณาการเพื่อออกแบบการเรียนการสอนได้  ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะ Inter Professional Education ได้ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอาจารย์ผู้สอนในศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา สังกัด สบพช. หรืออาจารย์ผู้สอนในสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ Patient Safety Education (แพทย์ เภสัชกร พยาบาล) รวมทั้งอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยในสายสุขภาพต่างๆ เข้าร่วมเรียนรู้เป็นจำนวนมากด้วย

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;