ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 16/10/2562

  | 
  3871 ครั้ง

สรพ.ประกาศระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล  ให้เหมาะสมกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และให้การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนาม 26 กันยายน 2562   

ซึ่งมีสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระเบียบการประเมินรับรองฉบับ  ใหม่โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563  มีสาระสำคัญดังนี้

ระยะเวลาการรับรอง

  • กำหนดอายุการรับรองใหม่ คือ “การรับรองขั้นที่สาม, ขั้นก้าวหน้า และการรับรองเฉพาะโรค จะให้อายุการรับรองที่ 3 ปี”

กระบวนการต่ออายุ

สถานพยาบาลต้องมีหนังสือแจ้งขอเข้าสู่กระบวนการต่ออายุรับรองขั้นที่สามและขั้นก้าวหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนที่วันอายุการรับรองคุณภาพสิ้นสุดลง กรณีไม่มีหนังสือแจ้งขอต่ออายุ ใบรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ

  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 สถานพยาบาลต้องส่งเอกสารเพื่อขอการต่ออายุ  ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน โดยสถาบันจะทำจดหมายแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ส่งเอกสารมาก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน

    *กรณีไม่มีหนังสือแจ้งขอต่ออายุ ใบรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ

     


     

ระเบียบระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;