ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 08/11/2562

  | 
  1057 ครั้ง

สรพ.จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ Shared vision สู่การเป็น 2P Safety Hospital          นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ Shared vision สู่การเป็น 2P Safety Hospital  ในโครงการพัฒนากลไก เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Sapphire 204 -206 ชั้น 2 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

          ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายและสื่อสารทิศทางในการขับเคลื่อน โรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety Hospital)  สื่อสารทำความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA และการธำรงคุณภาพด้วยการพัฒนาต่อเนื่องด้วยระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน การกําหนดประเด็นสําคัญ การกําหนดเป้าหมายความปลอดภัย ท่ีมุ่งสู่ผลลัพธ์เรื่อง Patient and Personnel Safety โดยมี 2P Safety Goals หรือ (SIMPLE)2 เป็นแนวทางให้เลือกปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ รพ. และสรเรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใน รพ.  และเพื่อสื่อสารทิศทางการพัฒนาแนวทางเทคนิคและวิธีการใช้ระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ(NationalReportingandLearningSystem:NRLS) สู่การปฏิบัติจริงใน สถานพยาบาล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ

รวมถึงทิศทางการพัฒนาประโยชน์และการนําระบบการสํารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ (Hospital Safety Culture Survey online: HSCS) ไปใช้จริงใน รพ. และการวิเคราะห์ขอ้วนมูลในระดับประเทศ และทิศทางการพัฒนาประโยชน์และเรียนรู้การใช้งานระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program: PEP)ด้วย

         ทั้งนี้มีโรงพยาบาลที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมจำนวน กว่า 650 ท่านโดยส่วนหนึ่งเป็นผู้แทนจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 2 P safety Hospital  เมื่อปีงบประมาณ 2562  จำนวน กว่า 67ราย และผู้แทนจากโรงพยาบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกลุ่มใหม่ จำนวน กว่า 580 ราย

      

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;