ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 13/11/2562

  | 
  1981 ครั้ง

สรพ. ขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพเพื่อนำเสนอในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 21สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพที่โดดเด่น สะท้อนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักคิดต่างๆ  ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสถานพยาบาลอื่นและประชาชนทั่วไป และมีความสอดคล้องกับ theme ของการประชุม Enhancing Trust in Healthcare

โดยผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาและระบบงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบโปสเตอร์ที่สามารถวัดผลลัพธ์ของผลงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความไว้วางใจ (Trust ) อย่างเป็นรูปธรรม (Poster Presentation) และทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นใน 9 หมวด จำนวน ไม่เกิน 300 เรื่อง จากผลงานรวมผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจาก HACC อีก 36 ผลงานจะถูกคัดเลือกมาจาก HACC (1 HACC / 6 ผลงาน) จากนั้นจะทำการคัดเลือกผลงานให้เหลือ 16 เรื่อง ได้นำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation บนเวที mini stage ต่อไป

โรงพยาบาลที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดส่งผลงานได้ website: forumhai.com และสามารถจัดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562  

 

ข้อมูลการจัดส่งผลงานคุณภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;