ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 11/03/2563

  | 
  532 ครั้ง

สรพ. ยืนยันจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2563ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันได้เฝ้าระวังข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามแนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนการดำเนินงานของสถาบันที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรไม่เกินจำนวน 300 คน

               สถาบันจึงขอแจ้งยืนยันการดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563 ตามปกติ พร้อมทั้งได้กำหนดเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้                              

         1. สถาบันขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอให้งดเว้นการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม                                                                       

        2. สถาบันร่วมกับสถานที่ที่จัดหลักสูตรการฝึกอบรม จัดให้มีระบบการคัดกรอง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตรทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างอื่นตามที่

ทางราชการกำหนด การจัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดการด้านมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งการทำความสะอาดสถานที่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข                                                                                                                              

        3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว สามารถขอรับคืนเงินค่าลงทะเบียน

ได้เต็มจำนวน ในกรณีดังต่อไปนี้                                                                                                                                                 3.1 มีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก เจ็บคอ ภายใน 14 วัน ก่อนวันจัดอบรมวันแรก

3.2 มีประวัติเป็นผู้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงหรือเดินทางไปหรือ

กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 14 วัน ก่อนวันจัดอบรมวันแรก                                                                                                   3.3 ตรวจพบอาการมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ณ จุดคัดกรองในวันแรกของการเข้ารับการฝึกอบรม หรือมีอาการไข้หวัด

 

 

ประกาศยืนยันการจัดอบรมในหลักสูตรประจำปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;