ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 13/03/2563

  | 
  551 ครั้ง

สรพ. ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 

สรพ. ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ออกประกาศสถาบัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อให้เป็นไรตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561  มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน  (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

          ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้รับบริการ เว้นแต่เป็นกรณีผู้รับบริการนำเอกสารมาติดต่อกับสถาบันด้วยความสมัครใจ              

          ข้อ 2 กรณีมีความจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารตามข้อ 1 ให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว   

          ข้อ 3  กรณีมอบอำนาจ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง                                                                                        

ประกาศ สถาบัน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;