ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

admin 29/01/2562

  | 
  166 ครั้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ  • กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสด
  • รายงานการขอซื้อขอจ้างและเอกสารประกอบ
  • รายงานผลการจัดหาในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุแต่ละปี
  • รายงานของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับกาารจัดหาพัสดุ
  • ประกาศ/รายงานผลการจัดหาพัสดุ , แผนการจัดหาพัสดุ , สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

;