ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หน้าหลัก / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Author : matewee Date : 06 Jun 2022
View : 144 Tags :

คำชี้แจง

1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล


2. สถาบันได้มีการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการในระบบบริการปฐมภูมิ (ดาวน์โหลดเอกสาร (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ)


3. แบบสำรวจความคิดเห็นได้จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานให้มีความเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริงในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หลักในการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐาน ใช้หลักการสากล ISQua EEA โดยใช้แนวคิด RUMBA: พิจารณาความสัมพันธ์สอดคล้องของเนื้อหา (Relevant) ความเข้าใจง่าย (Understand) สามารถวัดผลได้ (Measurable) เป็นประโยชน์ (Beneficial) และนำไปปฏิบัติได้จริง (Achievable) ดังนี้
        Relevant: เกณฑ์ในมาตรฐานมีความสัมพันธ์สอดคล้องในแต่ละตอน เกณฑ์ระดับข้อย่อย (multiple) สัมพันธ์กับข้อกำหนดโดยรวมของมาตรฐาน (overall requirement) และสอดคล้องกับบริบทสถานพยาบาลปฐมภูมิ
        Understandable: เกณฑ์ในมาตรฐานใช้ข้อความที่อ่านเข้าใจง่าย และตีความหมายได้ชัดเจน
        Measurable: เกณฑ์ในมาตรฐานสามารถนำวัดผลการพัฒนาตามเป้าหมายมาตรฐานได้
         Beneficial: เกณฑ์ในมาตรฐานมีประโยชน์ต่อการช่วยแก้ไข pain point หรือ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ (mutuality) ของสถานพยาบาลปฐมภูมิได้


4. สถาบันให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบสำรวจความคิดเห็นจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ เท่านั้น


5. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจภาพรวมต่อ (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ


ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
1. การแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ)
2. การแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
. 2.1 โดยจัดส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

         ภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม วงเล็บมุมซอง (การแสดงความคิดเห็นต่อมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ)         
         สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 5 ซอย 6 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
         ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000.

  2.2 โดยจัดส่งความคิดเห็นทาง Email: wiyawan@ha.or.th / matawee@ha.or.th

3.ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 02 0278844 Email: wiyawan@ha.or.th / matawee@ha.or.th