ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จับมือกรมควบคุมโรค และจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย

Author : admin Date : 29 Dec 2021
View : 840 Tags :

นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และแพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ร่วมลงนามความร่วมมือ และร่วมงานโครงการเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด “Empowering & Collaborating for Ending AIDS”  ที่จัดขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดทำความร่วมมือในครั้งนี้ กรมควบคุมโรค กับ จังหวัดภูเก็ต และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จะร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อยุติเอดส์  ในการร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกการพัฒนาคุณภาพบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการทำงานในเครือข่ายจังหวัด สนับสนุน องค์ความรู้ และเทคนิควิชาการเกี่ยวกับเอชไอวี เพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจังหวัด  สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีบทบาทหน้าที่ โดยมีการกำหนดมาตรการยุติเอดส์จังหวัดภูเก็ต เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา” มีการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุน การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด  ในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี ที่จะนำไปสู่การเข้าถึงบริการ ลดปัญหาการติดเชื้อ ลดการตีตราเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศสภาวะ เพื่อการยุติเอดส์ในจังหวัดภูเก็ต  ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด มีบริการด้านเอชไอวีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

แพทย์หญิงปิยวรรณ เปิดเผยว่า “ สรพ.พร้อมที่จะใช้แนวทางของมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด มาเป็นกลไกการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัด โดยบูรณาการเป้าหมายการยุติเอดส์ร่วมกับเครือข่ายของจังหวัด ซึ่งกลไกของเครือข่ายนั้นเป็นส่วนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของผู้นำ ที่มาจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  ทั้งผู้นำในระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น ที่มีการกำหนดกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์การทำงานร่วมกับกลุ่มของผู้ป่วย ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตสามารถทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้วางแผนและเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ สรพ.ยังช่วยกระตุ้นและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ  ตลอดจนการป้องกัน ดูแล รักษา และการคงอยู่ในระบบของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในสถานพยาบาล และในจังหวัด ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบด้วย”