ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ได้รับผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับองค์กรคุณธรรม

Author : anurak Date : 26 Jan 2022
View : 1,035 Tags :


      สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)


       ทั้งนี้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรพ. ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยเป้าหมายของหน่วยงานที่ได้รับจากแผนส่งเสริมคุณธรรมในครั้งนี้ คือ การเป็นจิตอาสา เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร , การจัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เติมใจปันสุข ด้วยจิตอาสา และความเป็นทีม เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่รู้จักการแบ่งปันและมีจิตอาสา และสร้างสารสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ด้วยการเติมใจ ปันสุข ตลอดจนส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขและสนุกไปกับการทำงานรู้จักการให้ เสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวม , มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ได้แก่การจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์คนดี ด้วยประเพณีไทย สู่วัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติปฏิบัติ และแบบอย่างที่ดี รวมทั้งจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รู้จักรักษาศีล ทำบุญใส่บาตร ทำสมาธิ ยึดหลักความพอเพียง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ สรพ.ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อไป