ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการอบรมแนวคิดคุณภาพ ครั้งที่ 1 สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ HA journey for Quality Movement ปี 2565

Author : anurak Date : 09 Feb 2022
View : 277 Tags :

        ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการ สรพ. เปิดการอบรมแนวคิดคุณภาพ ครั้งที่ 1 สำหรับโครงการ HA journey for Quality Movement ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง รพ.สมาชิกเครือข่ายที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง ที่จัดขึ้น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมมีสถานพยาบาลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 55 แห่ง        สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล แนวทางการทบทวนและการปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้สถานพยาบาลนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพตามระดับขั้น โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วรวรรณ ใหญ่มาก, นพ.จิระวัตร วิเศษสังข์, ภก.สงกรานต์ มีชูนึก, อ.สุกัญญา บุญชมศุภชัย ผู้เยี่ยมสำรวจสรพ. ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง แนวคิด เครื่องมือคุณภาพที่สำคัญขั้น 1 ขั้น 2 แนวคิด 3P การทบทวนคุณภาพ Overall scoring และมาตรฐานสำคัญจำเป็น ตลอดจนการทบทวนทางคลินิก ได้แก่ การทบทวนดูแลผู้ป่วย ทบทวนส่งต่อขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา การทบทวนโดยผู้ชำนาญ กว่า การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ และการทบทวนระบบงาน ต่างๆ อาทิ การทบทวนการติดเชื้อ การทบทวนความเสี่ยง ความคลาดเคลื่อนทางยา ตลอดจน การทบทวนทั่วไป ได้แก่ การทบทวนทรัพยากร ข้อร้องเรียน การใช้ความรู้วิชาการ และตัวชี้วัดเป็นต้น