ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

Author : anurak Date : 11 Feb 2022
View : 190 Tags :


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบัน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต Zero Tolerance ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 อาคารสุขภาพแห่งชาติแพทย์หญิงปิยวรรณ กล่าวว่า “ ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและการป้องปราม การทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาลเรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ


ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กรภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดการประชุมสัมมนาใน หัวข้อ “ไม่ทำ ไม่ทุกข์ สร้างสุขร่วมกัน” ขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ ตลอดจนจะมุ่งเน้นการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันภายใต้วิสัยทัศน์ “ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพและไว้วางใจได้ในระดับสากลด้วยมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation)” ตามแนวปฏิบัติองค์กรธรรมภิบาลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคคลากรของสถาบันได้ยึดถือปฏิบัติต่อไป