ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 19 Feb 2022
View : 536 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 16 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเยี่ยมหน้างาน โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 8 แห่ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา

 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

 โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 7 แห่ง

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

 โรงพยาบาลนครธน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

 โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 โรงพยาบาลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


เอกสารแนบ
  1. 20220208_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 3.pdf
    View