ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมเรียนรู้ Theory of Change (TOC)

Author : anurak Date : 19 Mar 2022
View : 553 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. นำทีมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมเรียนรู้ Theory of Change (TOC) หรือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือภายใต้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขสำหรับผู้พัฒนาระบบ ร่วมกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ.2561-2564 และการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมคราม จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) การใช้เครื่องมือทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ NRLS ระบบ HSCS และระบบ PEP รวมทั้งร่วมวางแผนการขับเคลื่อนในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข