ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดกิจกรรมประชุมพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ประจำปี ครั้งที่ 2/2565

Author : anurak Date : 31 Mar 2022
View : 776 Tags :

            แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ประจำปี ครั้งที่ 2/2565 และมอบประกาศนียบัตรให้กับที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพผู้อุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ครบ 10 ปี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอัปสรา 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ได้รับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ต่อทิศทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย ของ สรพ. และเพื่อ Update องค์ความรู้เรื่องแนวคิดคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติสำหรับกลุ่มที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ตลอดจนเสริมความรู้และทักษะในด้านการประเมิน ทักษะการวิเคราะห์ การ Scoring และการรวบรวมข้อมูลสำคัญตามมาตรฐาน โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย อนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ , ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.,นางบรรจง จำปา รองผู้อำนวยการ สรพ.,รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร HACC / ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. และ อ.อาภรณ์ ชัยรัต ผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ด้วย


            นอกจากการประชุมแล้วยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพผู้อุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ ครบ 10 ปี ให้กับ นางสาวจันทร สังข์สุวรรณ,นางสุนีย์ ศรีสว่าง,นางสาวสุนารี เนาว์สุข,นางสาวอรชร มาลาหอม ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพด้วย