ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 07 Apr 2022
View : 961 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวน 18 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเยี่ยมหน้างาน โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 5 แห่ง

         โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี

 โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลเกาะกูด จังหวัดตราด

4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 11 แห่ง

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์

 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 โรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

 โรงพยาบาลพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก

 โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยาเอกสารแนบ
  1. HA ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ_ฉบับที่ 7.pdf
    View