ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 01 Jul 2022
View : 812 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 จำนวน 23 แห่ง

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 13 แห่ง

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลซำสูง จังหวัดขอนแก่น

 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 โรงพยาบาลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 โรงพยาบาลผาขาว จังหวัดเลย

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 10 แห่ง

  โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

 โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 โรงพยาบาลศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

 โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

 โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส


เอกสารแนบ
  1. 20220614_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 15.pdf
    View