ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จับมือกรมควบคุมโรคและองค์กรภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต “มุ่งเป้าจังหวัดยุติเอดส์”

Author : anurak Date : 09 Jul 2022
View : 424 Tags :

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสรพ. และอาจารย์จักษณา ปัญญาชีวิน หัวหน้ากลุ่มภารกิจประเมินและรับรอง นำคณะทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้เยี่ยมสำรวจและนักวิชาการ พร้อมด้วยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (PEPFAR) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เครือข่ายระดับจังหวัด โดยใช้กลไกการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network system Accreditation :HNA) ในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวครั้งนี้ นอกจากจะเป็น การเยี่ยมตามรอยหน้างาน (Pre survey) ในพื้นที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลถลาง รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดยุติเอดส์ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตร และกลุ่มอันดามันพาวเวอร์แล้ว ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานและการประเมินตนเองจากข้อมูลการตามรอยหน้างาน(Based line Assessments) เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับรองคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ระดับจังหวัด (HNA-HIV) ณ. โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ทาว จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 โรงพยาบาล ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรภาคีและเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ จำนวน 45 คน ให้ความสำคัญและเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสะท้อนปัญหาและอุปสรรคสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อHIV/AIDS ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มุ่งสู่จังหวัดยุติเอดส์ 95-95-95 ‘ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา’ ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 ด้วย