ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจประจำปี ครั้งที่ 1/2565

Author : anurak Date : 11 Jul 2022
View : 328 Tags :

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และนางสาวจักษณา ปัญญาชีวิน หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสำหรับหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ ครั้งที่ 1/2565 ที่จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอัปสรา 2 โรงพยาบาลอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผุ้เยี่ยมสำรวจที่เป็นหัวหน้าทีมได้รับทราบทิศทางการขับเคลื่อนงานของสถาบัน และแผนการพัฒนาหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจในปัจจุบัน ตลอดจนฝึกทักษะและเทคนิคสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่กระบวนการเยี่ยมสำรวจเช่น Double loop learning, analytic thinking, system approach, negotiation skill, reflection skill to team และการเขียนรายงานรูปแบบใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ ให้เกิดประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมที่ดีด้วย


ซึ่งภายในงานนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมถ่ายทอดแนวคิด เทคนิคในการเขียนรายงานที่เรียบง่ายต่อความเข้าใจ ส่งมอบคุณค่าให้แก่โรงพยาบาลด้วยหลัก 3 P ที่มีการร้อยเรียงวิธีคิด กระบวนการเขียน ที่ชัดเจนโดยเริ่มจากการกำหนด Purpose ของข้อเสนอแนะที่ทำให้โรงพยาบาลเห็นเป้าหมาย ความสำคัญ คุณค่า Process ที่สำคัญในการพัฒนา Performance ที่เน้นการ Learning ให้แก่โรงพยาบาล ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง และได้ถ่ายทอดแนวคิดสำคัญที่ช่วยยกระดับกระบวนการเยี่ยมสำรวจด้วยการฝึกฝนการตั้งคำถามแบบ Double loop learning ด้านอาจารย์สุรชัย ปัญญาพฤทธิพงษ์ และ อาจารย์เรวดี ศิรินคร ครูฝึกผู้เยี่ยมสำรวจ ได้ร่วม เสวนาแบ่งปันประสบการณ์สถานการณ์ที่ยากในการตัดสินใจ และ ทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเยี่ยมสำรวจที่เผชิญกับความท้าทายจากโรงพยาบาล และสามารถฟันฝ่าพร้อมสร้างพลังร่วมจากทีม หรือสหวิชาชีพของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพ โดยยึดมาตรฐานเป็นเครื่องมือ เป็นจุดร่วมของคุณค่าที่จะเกิด ด้วยความเข้าใจ จริงใจ อ่อนน้อมถ่อมตน โดยไม่หวั่นไหว โอนเอียงไปกับบรรยากาศ ข้อขัดแย้งตามบริบทโรงพยาบาลด้วย