ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยสำหรับภาคประชาชน

Author : anurak Date : 23 Jul 2022
View : 286 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมกับ นางสาวสารี อ่องสมหวัง ประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยสำหรับภาคประชาชนฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยสำหรับภาคประชาชน ภายใต้โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2568) ครั้งที่ 2/2565 ที่จัดขึ้น ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Citrine 4 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยสำหรับภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบริการ สุขภาพให้เกิดความปลอดภัย