ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 25 Jul 2022
View : 574 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จำนวน 20 แห่ง

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 4 แห่ง

 โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางสิโรรส ยะลา จังหวัดยะลา

 โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 16 แห่ง

  โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 โรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ


เอกสารแนบ
  1. ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 17.pdf
    View