ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเป็นหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจใหม่ รุ่นที่ 1&2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

Author : anurak Date : 27 Jul 2022
View : 26 Tags :

แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเป็นหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจใหม่ รุ่นที่ 1&2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจได้รับทราบทิศทาง สถานการณ์และแผนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจในปัจจุบัน เพื่อสร้างความเข้าใจกับโปรแกรมการฝึกทักษะและพัฒนา เกณฑ์การประเมินผลและขึ้นทะเบียนของการเป็นหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ ให้เกิดประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมที่ดี