ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีของสถานพยาบาล ชุมชนนักปฏิบัติ THIP ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 3/2565 โครงการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)

Author : anurak Date : 27 Jul 2022
View : 22 Tags :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีของสถานพยาบาลชุมชนนักปฏิบัติ THIP ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 3/2565 โครงการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) หัวข้อ “ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศโรคหลอดเลือดสมอง Stroke ในการขับเคลื่อน HNA ภายในโรงพยาบาล” โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสตรีรัตน์ จันทะศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี มาร่วมเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ ร่วมกับ นางสาว นาถนภา คำลอยฟ้า นักวิชาการ สรพ. (moderator) และนาย สงวน แก้วขาว นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (สรพ.) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบ ยกระดับผลลัพธ์การพัฒนา (benchmark for performance improvement) และพัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบ (benchmark KPI) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้จากบทเรียนแนวทางปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศของสถานพยาบาล และเป็นฐานข้อมูลผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพนำสู่การกำหนดประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนพัฒนากลไกเครื่องมือสนับสนุนด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในการเทียบเคียงของประเทศด้วย