ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จับมือ ศมส. จัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างกรอบการทำความร่วมมือ และการพัฒนากรอบแนวคิดการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นทางมิติจิตวิญญาณเกี่ยวกับการแพทย์หรือระบบสุขภาพ”

Author : anurak Date : 02 Nov 2022
View : 501 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการทางศูนย์มานุษยวิทยา ร่วมเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การสร้างกรอบการทำความร่วมมือและการพัฒนากรอบแนวคิดการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ประเด็นทางมิติจิตวิญญาณเกี่ยวกับการแพทย์หรือระบบสุขภาพ” ที่จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์มานุษยวิทยา (องค์การมหาชน)