ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลสมาชิกใหม่โครงการ 3P Safety Hospital ประจำปีงบประมาณ 2566

Author : anurak Date : 03 Nov 2022
View : 3,710 Tags :

       ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพและความปลอดภัย (3P Safety Hospital) ตามนโยบายการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (National Patient and Personnel Safety Goals) และร่วมประกาศนโยบายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัยในสถานพยาบาล นั้น

ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันได้เชิญชวนสถานพยาบาลสมัครสมาชิกเพื่อร่วมเป็นผู้นำการขับเคลื่อนเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข โดยรับสมัครผ่านระบบ NRLS https://www.thai-nrls.org/ เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 5 ถึง 25 ตุลาคม 2565 แล้วนั้น ในการนี้สถาบันจึงขอประกาศแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในโครงการพัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพและความปลอดภัย (3P Safety Hospital) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังรายนามตามเอกสารแนบ 


เอกสารแนบ
  1. รายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วม 3P Safety Hospital ป.pdf
    View