ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566

Author : anurak Date : 11 Nov 2022
View : 138 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2566 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1 โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอรต์ กรุงเทพ โดยได้ร่วมบรรยายเรื่อง ทิศทาง/ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในระยะ 4 ปี ด้วย