ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สรพ.ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ

Author : anurak Date : 11 Nov 2022
View : 386 Tags :

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และนายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ Parallel workshop A2: Classroom redesign for patient safety workshop และหัวข้อ Session 3 : Open Space for creative classroom ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ. 2565 The Global Interprofessional Education Conference; GIPEC2022 “How Education sector reponds to VUCA Health System” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาการการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาการบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)