ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ขอเชิญโรงพยาบาล ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีและส่งผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

Author : anurak Date : 18 Nov 2022
View : 841 Tags :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being” ในรูปแบบ on-site ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันสร้างระบบบริการสุขภาพของไทยให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วยพลังร่วมของทุกคน

  ในการนี้ สถาบันขอเชิญชวนโรงพยาบาลและผู้ที่สนใจ

• ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หรือร่วมส่งผลงานทางวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในรูปแบบ ON SITE ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าเอกสารประกอบการสัมมนา ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

• ส่งผลงานวิชาการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สามารถส่งผลงาน ทาง www.forumhai.com

 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th และ www.forumhai.com


เอกสารแนบ
  1. Forum23letter.pdf
    View