ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 21 Dec 2022
View : 617 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 จำนวน 16 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 15 แห่ง

 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 โรงพยาบาลสงฆ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 โรงพยาบาลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

 โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ
  1. 20221213_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 28.pdf
    View